Vår innvirkning – Our impact

La oss hjelpe deg å skape et bedre arbeidsmiljø

   Let us help create a better work environment

Daglig utsettes både mennesker og dyr for skadelig støy.

Ifølge Hørselshemmedes Landsforbund har mer enn en million nordmenn så dårlig hørsel at det går ut over arbeidsliv og livskvalitet.

Det anslås at vi taper ca 70000 dagsverk hvert år på grunn av hørselskader. 

X-Noise kan med sin teknologi kartlegge lyd, og redusere uønsket støy. Kartleggingen gir et godt grunnlag for hvilke tiltak som skal iverksettes hos den enkelte bedrift. 

Det er arbeidsgivers plikt å sørge for et sikkert og forsvarlig arbeidsmiljø.  

Støynivå måles i desibel (dB). En alminnelig samtale ligger på omkring 65 dB, mens et rop når opp i om lag 80 dB. Skalaen er slik at hver gang lydeffekten dobles, øker desibelnivået med tre dB. Lydeffekten av for eksempel 83 dB vil derfor være dobbelt så høy som av 80 dB.

Det er ikke bare støynivået som er avgjørende for om en lyd er skadelig eller ikke. Hvor lenge støyen varer og hvor ofte man blir utsatt for den, er også viktig. Derfor måles støy over tid. Måling av støy på arbeidsplassen er som regel basert på samlet støyeksponering over en hel arbeidsdag.

Her kan du lese litt mer om hvordan hørselskader oppstår og hva du som arbeidsgiver må passe på.

On a daily basis, both humans and animals are exposed to harmful noise. According to the National Association of the Hearing Impaired, more than one million Norwegians have such poor hearing that it affects working life and quality of life. It is estimated that we lose about 70,000 man-days each year due to hearing damage.

With its technology, X-Noise can map sound and reduce unwanted noise. The survey provides a good basis for which measures are to be implemented at the individual company.

It is the employer’s duty to ensure a safe and sound working environment.

Noise level is measured in decibels (dB). A normal call is about 65 dB, while a call reaches about 80 dB. When sound power is doubled, the decibel level increases by three dB. The sound power of, for example, 83 dB will therefore be twice as high as that of 80 dB.

How long the noise lasts and how often you are exposed to it is also important. Therefore, noise is measured over time. Measurement of noise in the workplace is usually based on total noise exposure over an entire working day.

Work in silence - Grow your business

Photo by Colin W. By Unsplash