Bedre beslutningsgrunnlag med måling.

Å måle støy på en slik måte at vi kan se støyen på en dataskjerm har stor nytteverdi. Ofte befinner støyproblemet seg slett ikke der vi tror. Ved å måle dette før tiltak iverksettes, sikrer du at din investering er trygg og har god effekt.

Det kan være vanskelig å vite akkurat hvor man skal begynne hvis bedriften planlegger å installere støydempende tiltak. For å planlegge for best mulig løsning av absorbsjon, eller demping av støy, kan det være smart å forsøke å kartlegge støybildet. Da har du et godt beslutningsgrunnlag som er enkelt og troverdig, og du kan  ta riktige og kostnadseffektive beslutninger på hva slags løsning du velger å benytte.

Med vårt spesialkamera kan vi fange opp støybølger og visualisere dette slik at det er enkelt å bestemme metode for støydemping/absorbsjon og skjerming.

I den lille filmen viser vi litt av en jobb vi har utført for en industrikunde. Der ble støy redusert fra 93,7 dBA til 80,5 dBA. Grenseverdier for støyeksponering er: daglig støyeksponeringsnivå, LEX,8h : 85 dB

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg helt uforpliktende med noen gode råd i prosessen.

Ønsker du å vite mer om hva du som arbeidsgiver må passe på, kan du lese «forskrift om vern mot støy» her.

Måling av støy på arbeidsplassen

Når det gjennomføres måling som grunnlag for risikovurdering, skal målemetoder og måleinstrumenter være tilpasset miljøet, den type støyeksponering som forekommer og eksponeringens varighet. Metodene som brukes skal være representative for den enkelte arbeidstakers personlige eksponering, og det skal tas hensyn til måleusikkerhet ved vurdering av risiko.

 

§ 10.Tiltak

Arbeidsgiveren skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen. Arbeidsgiveren skal blant annet sørge for at risiko som er forårsaket av støy fjernes eller reduseres til et lavest mulig nivå, ved å:

a)vurdere alternative arbeidsmetoder som gir redusert støyeksponering,
b)velge hensiktsmessig arbeidsutstyr som gir minst mulig støy,
c)utforme og tilrettelegge arbeidsplassen og arbeidslokalene for eksempel ved at tekniske innretninger oppstilles og brukes på en slik måte at unødig støy ikke oppstår,
d)foreta teknisk støyreduksjon som demper lydutbredelse gjennom luft, for eksempel ved hjelp av skjermer, innbygging eller lydabsorbenter,
e)foreta teknisk støyreduksjon som reduserer strukturlyd og vibrasjoner ved å avbalansere, dempe eller isolere lydkilder,
f)ha systematisk vedlikehold av arbeidsutstyr, arbeidsplassen og støydempingstiltak,
g)tilrettelegge arbeidet ved begrensning av eksponeringstid og intensitet, og med tilstrekkelige støyfrie hvileperioder,
h)sørge for helseundersøkelser i henhold til § 14.

Arbeidsgiveren skal tilpasse tiltakene for arbeidstakere som i særlig grad kan være utsatt for ulykkes- eller helsefare.