Bedre arbeidsmiljø på anlegg med X-Noise Wall

En million nordmenn hører så dårlig at det går utover arbeidsliv og livskvalitet. Tall viser at hørselstap koster samfunnet to milliarder kroner årlig.

Hvert år taper vi 70.000 dagsverk med arbeidsinnsats, som følge av redusert hørsel. Legger vi verdien av tapt livskvalitet på toppen, er vi oppe i 37 milliarder kroner.

(NRK artikkel fra 2020)

I en undersøkelser utført i 2018 avdekket arbeidstilsynet at nær halvparten av alle meldingene om skader forårsaket av støy gjaldt forhold i industrien og i bygg og anlegg.

Arbeidsmiljøloven er klar på temaet forebygging av støyeksponering.  Det heter blant annet; Arbeidet skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at arbeidstakerne beskyttes mot støy og slik at støybelastningen søkes redusert til lavest mulig nivå og minst 10 dB lavere i forhold til nedre tiltaksverdier i § 7.
Tiltak skal gjøres ved kilden så langt det er mulig med hensyn til den tekniske utviklingen, eller ved at støyeksponeringen på annen måte begrenses i varighet og intensitet.

24 prosent av meldingene Arbeidstilsynet mottok kom fra næringen «industri» og 23 prosent fra «bygge- og anleggsvirksomhet. Deretter fulgte næringene «offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning» (9 prosent), «varehandel, reparasjon av motorvogner» (7 prosent) og «helse- og sosialtjenester» (6 prosent).

Hyppigst meldte yrkesgrupper var:

  • «håndverkere» (38 prosent)
  • «prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv» (16 prosent)
  • «akademiske yrker» (12 prosent)
  • «høyskoleyrker» (10 prosent)
  • «salg- og serviceyrker» (9 prosent)
Kilde: Arbeidstilsynet.
Relatert sak: Hva er støy
 
 
 

Med dobbeltsidig støyabsorberende gjerder til anleggsområdet tar du ansvar.

X- Noise har sammen med Garda anleggssikring utviklet en løsning som både absorberer støy og også skjermer for innsyn.

Dette er en ny type panel som er under designbeskyttelse. Løsningen gir effektiv redusering av støy med 20 dB. Systemet er raskt og enkelt å montere, gir et bedre arbeidsmiljø og mindre støy for naboer og forbipasserende i området.

SE MONTERINGSVIDEO

Garda Anleggsikring er spesialist på mobile sikringssystemer til bygge- og anleggsplass, og X-Noise har siden 2009 vært en leverandør av støysikring til kunder bl.a. innenfor industri, olje og gass. Felles erfaringer og kunnskap har ført til en løsning med sterk støyreduksjon og som enkelt kan monteres opp og flyttes på etter behov.

Systemet som har fått navnet Garda X-Noise Wall består av letthåndterlige panel som absorberer støy på begge sider av veggen. I tillegg skjermes de som er på innsiden for både trafikkstøy, vind og innsyn fra forbipasserende. Panelene gir enkel og trygg bruk, da de er brannsikre og har en vekt på kun 13 kg. De er produsert i et gjenvinnbart materiale og er derfor et miljøvennlig alternativ. Panelene er tilpasset Garda sine vektblokker, som gir et stødig fundament som er lett å flytte på. Løsningen kan benyttes f.eks. enten som en gjerdelinje for å skjerme naboer og forbipasserende, eller for å absorbere støykilder som kompressor, sag e.l. inne på et område.

Løsningen gir et godt arbeidsmiljø samtidig som omgivelsene rundt, enten det er traffikert gate eller et boligfelt for tryggere og mindre forstyrrende omgivelser.

Samtidig er materialene i støyabsorbentene 100% gjenvinnbare.

Ved å hindre innsyn gjøres også sjansen mindre for at barn eller ungdom klatrer i gjerdene.

Garda X-Noise Wall er svært lette som gir små sjanser for skader på en person eller gjenstander som får veggen på seg.

Støyveggene er brannsikre, i motsetning til ikke-brannsikker presenning eller treplater.

X-Noise Wall er på grunn av sin lave vekt og et enkelt stablesystem lett å håndtere, laste og losse.

For mer informasjon, kontakt:

Thomas Nielsen
Salgssjef                                                                 
Garda Anleggsikring AS                                           
Telefon: 40 14 14 45 | E-post: thomas@anleggsikring.no
www.anleggsikring.no

Bjørn Arild Bøhleng                                                           
Account Manager      
X-Noise AS                                      
Telefon: 91 69 73 66 / 69 22 73 73 | E-post: bjorn@x-noise.no 
www.x-noise.no

 

Relaterte saker, Ingen ørenslyd å få?

Silencers & EnclosuresX-Noise AS
X-Noise spesialiserer seg på å utvikle støyreduserende løsninger til alt fra kontorlokaler til industri og produksjonslokaler. X-Noise har 15 års erfaring med leveranser til industrien, og har i like mange år vært en pioner i utvikling av støydempende produkter til offshoreindustrien. X-Noise designer og produserer flere produkter for støydemping og støyskjerming for alle typer bransjer. Med moderne teknologi kan vi også visualisere støy og med høy nøyaktighet få det beste beslutningsgrunnlaget for å kunne tilby den beste løsningen.  X-Noise har bred erfaring med produksjon av tekniske støydempende løsninger til krevende kunder over hele verden.
www.x-noise.no

Garda Anleggsikring AS
Garda Anleggsikring er en del av Garda Sikring AS, og er gruppens spesialist på mobile sikringssystemer til bygge- og anleggsplass. Konsernet Garda Sikring er Norges ledende aktør innen vei-, anlegg- og områdesikring. Vi tilbyr porter, bommer, pullerter og gjerder i tillegg til montasje, service og beredskap. Garda leverer store og små prosjekter for private og profesjonelle kunder over hele Norge og er ledende innenfor sikring av industrianlegg, bygg- og anlegg, forsvarsanlegg, flyplasser, havner, idrettsanlegg, barnehager og private eiendommer. Vi er i tillegg Norges største produsent av flettverk til gjerder. www.anleggsikring.no / www.gardasikring.no

FAKTA FRA FORSKRIFTEN DU BØR KJENNE TIL

 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Formål

Forskriften skal sikre at arbeidstakernes helse og sikkerhet beskyttes mot fare som oppstår eller kan oppstå når arbeidstakerne utsettes for støy, og at sjenerende støy motvirkes.

Virkeområde

Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet.

Hvem forskriften retter seg mot

Arbeidsgiveren skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført.

Arbeidsgiveren skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen. Arbeidsgiveren skal blant annet sørge for at risiko som er forårsaket av støy fjernes eller reduseres til et lavest mulig nivå, ved å:

a) vurdere alternative arbeidsmetoder som gir redusert støyeksponering,

b) velge hensiktsmessig arbeidsutstyr som gir minst mulig støy,

c) utforme og tilrettelegge arbeidsplassen og arbeidslokalene for eksempel ved at tekniske innretninger oppstilles og brukes på en slik måte at unødig støy ikke oppstår,

d) foreta teknisk støyreduksjon som demper lydutbredelse gjennom luft, for eksempel ved hjelp av skjermer, innbygging eller lydabsorbenter,

e) foreta teknisk støyreduksjon som reduserer strukturlyd og vibrasjoner ved å avbalansere, dempe eller isolere lydkilder,

f) ha systematisk vedlikehold av arbeidsutstyr, arbeidsplassen og støydempingstiltak,

g) tilrettelegge arbeidet ved begrensning av eksponeringstid og intensitet, og med tilstrekkelige støyfrie hvileperioder,

h) sørge for helseundersøkelser i henhold til § 14.

Arbeidsgiveren skal tilpasse tiltakene for arbeidstakere som i særlig grad kan være utsatt for ulykkes- eller helsefare.